לקוחאינטל
ענפים שבוצעוקבלנות ראשית: יסודות עד מפתח
חברה מבצעת Inter B בניה אמבל