אינטר תעשיות פלוס בע"מ ("החברה")

החברה מודיעה על זימון אסיפה כללית שנתית של בעלי המניות החברה אשר תתכנס ביום חמישי, ה-4 באפריל, 2024, בשעה 15:00, במשרדי החברה ברחוב העמל 1, קומה 5, ראש העין, ושעל סדר יומה: (1) דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנה שנסתיימה ביום 31.12.2022; (2) מינוי מחדש של רואה החשבון המבקר של החברה וקביעת שכרו - מוצע למנות מחדש משרד רו"ח ברייטמן אלמגור זהר ושות', כרואה החשבון המבקר של החברה עד לתום האסיפה השנתית הבאה של החברה, וכן להסמיך את דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו של רואה החשבון המבקר; ו- (3) מינוי מחדש של ה"ה דנה כספי, אלחנן אברמוב, ברק דותן, ניר כהן, דין נועם בן יהושע, כנרת יערי, ניסן כספי לתקופת כהונה נוספת כדירקטורים בחברה עד לתום האסיפה השנתית הבאה של החברה וכן מינוי מחדש של מר רונן טורם לתקופת כהונה נוספת שתסתיים במוקדם מבין: (א) תום האסיפה השנתית הבאה של החברה; (ב) 15 בספטמבר 2024 (תום 9 שנים ממועד מינויו כדירקטור בלתי תלוי) ("האסיפה"). לפרטים נוספים אודות הנושאים על סדר יום האסיפה, ראו דוח מיידי לזימון האסיפה אשר פורסם ביום 29 בפברואר, 2024 (מס' אסמכתא: 2024-01-021024), אשר העתק הימנו ניתן למצוא באתר האינטרנט של רשות ניירות ערך www.magna.isa.gov.il ובאתר האינטרנט של הבורסה maya.tase.co.il ("אתרי ההפצה"). המועד הקובע: יום שלישי, ה-5 במרץ 2024. מועד האסיפה הנדחית: יום חמישי, ה-11 באפריל, 2024. הצבעה באמצעות כתב הצבעה: בעל מניות רשאי להצביע באמצעות כתב הצבעה ביחס להחלטות שעל סדר היום של האסיפה או באמצעות מערכת הצבעה אלקטרונית הפועלת לפי סימן ב' לפרק ז'2 לחוק ניירות ערך. נוסח כתב הצבעה צורף להודעה בדבר כינוס האסיפה. ניתן למצוא את נוסח כתב ההצבעה והודעות העמדה (ככל שתהיינה) באתרי ההפצה. המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה לחברה: עד 10 ימים לפני מועד האסיפה. המועד האחרון להמצאת תגובת הדירקטוריון להודעות העמדה: עד 5 ימים לפני מועד האסיפה. המועד האחרון להמצאת כתבי הצבעה לחברה: עד 4 שעות לפני תחילת האסיפה. המועד האחרון להצבעה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית (בצירוף אישור בעלות): עד 6 שעות לפני תחילת האסיפה.